Školní Jídelna


Výdejní doba obědů:

škola 11:30 - 14:00 
cizí strávníci  9:00 - 9:30 
výdej do jídlonosičů  11:30 - 11:45

Odhlášení x přihlášení jídel
1) www.strava.cz
2) 354422496
3) horcickova(zavináč)3zscheb.cz

Jídelníček a zprávy pro strávníky na www.strava.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Základní pravidla

Strávník, který chce navštěvovat školní jídelnu, je povinen dodržovat tato pravidla :

1. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
2. Každý žák dostane složenku ve třídách vždy kolem 20 v měsíci neplatí pro žáky platící inkasem či trvalým příkazem. Při prvním přihlášení si zakoupí stravovací kartu/ 36.-Kč/ kterou bude používat po celou dobu stravování ve školní jídelně. Touto kartou se bude prokazovat při výdeji jídel, při přihlašování i odhlašování.
3. Ke stravování se přihlásí včas, tj. alespoň 24 hodin před započetím docházky do školní jídelny.
4. Pokud strávník onemocní, má nárok pouze první den nemoci na vyzvednutí oběda do přinesených  čistých nádob. Na ostatní dny si musí obědy odhlásit osobně, telefonicky nebo na mailovou adresu a to 24 hodin předem.
5. Na konci školního roku lze odhlásit obědy nejpozději 10 dní před jeho ukončením, strávník má nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob.
6. Dodržuje čas výdeje oběda, nejpozději do 14.00 hod.
7. Při vstupu do jídelny dbá na čistotu rukou a celkovou úpravu svého zevnějšku. Své osobní věci (svrchní oděv) si odloží na určeném místě.
8. V jídelně se chová slušně, ohleduplně, dbá pokynů dohledu a pracovnic školní jídelny. Po jídle odnese podnos s nádobím na určené místo. Žádné nádobí se z jídelny nesmí odnášet.

 9.

Do prostoru výdejny a jídelny není povolen vstup nestravujícím se žákům ani rodičům (případně jinému doprovodu).

10.

V případě nedodržování tohoto řádu školní jídelny může být ze školního stravování vyloučen.!!!!
11. Školní jídelna poskytuje výdej obědů i třetím osobám na základě smluvního vztahu. Výdej jídel v době od 9,00 do 9,30.

 

Stanovené ceny obědů:

ŽÁCI      7 – 10 LET 19,-
ŽÁCI    11 – 14 LET 21,-
ŽÁCI     NAD 15  LET    22,-
DOSPĚLÍ 23,-
OSTATNÍ 25,-

 

Platné od 1.1.2014                                                                                ředitel školy:   Mgr. Pavel Černý

Strana 11 z 11

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz