×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

V rámci projektu Šablony na ZŠ jsme v rámci předmětu Matematika zkusili tandemovou výuku trochu jinak a zapojili jsme dohromady žáky dvou ročníků. Rozdělili jsme žáky do smíšených skupin. V každé skupině byl jeden žák z vyššího ročníku, který pomáhal a radil při řešení zadaných úloh. 

Žáci vyšších ročníků zjistili, že vysvětlovat není tak jednoduché a ti mladší se zapojili do řešení úloh s větší vervou. Učitelé pomáhali "malým učitelům" a řídili jednotlivé fáze hodiny. Všem hodina rychle uběhla a moc se líbila. Vznikla nová přátelství mezi staršími a mladšími ročníky.

 

 

Tandemová výuka ve Fyzice

V rámci projektu jsme si mohli vyzkoušet novou metodu výuky ve Fyzice v 6., 7. a 8. ročníku. Hodině předcházela příprava, nastavení výchovně vzdělávacích cílů a výběr metod, které nás k nim dovedou. Třídu jsme rozdělili do šesti skupin. Připravili jsme pracovní místa, pomůcky, pracovní listy s postupem a návody. Rozdělili jsme si kompetence v jednotlivých fází hodiny.

Nové formy výuky, čtenářské kluby, kluby logické matematiky a doučování v rámci projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312 si mohli žáci i pedagogové již vyzkoušet. Jejich úsměvy z fotografií mluví za vše.

 

Naše škola se zapojila jako partner do projektu PROJEKT KREATIV (KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577. V rámci projektu vznikla skupina pedagogů, kteří budou připravovat projektová odpoledne pro pedagogy v regionu. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne budou realizována jedenkrát měsíčně. Zaměření bude na polytechnickou výuku, výuku matematiky, fyziky, pracovních činností za využití měřicích senzorů Pasco, Arduino, stavebnice typu Merkur a dalších pomůcek.

Naše škola se zapojila jako partner do projektu PROJEKT KREATIV (KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577. V rámci projektu vznikla skupina pedagogů, kteří budou připravovat projektová odpoledne pro pedagogy v regionu. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne budou realizována jedenkrát měsíčně. Zaměření bude na polytechnickou výuku, výuku matematiky, fyziky, pracovních činností za využití měřicích senzorů Pasco, Arduino, stavebnice typu Merkur a dalších pomůcek.

Škola zahájila 1. 2. 2017 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájeny činnosti klubů logiky a čtenářství a dále doučování určené žákům. Během druhého pololetí školního roku proběhne rozvoj profesních dovedností pedagogických pracovníků formou nových metod práce a o hlavních prázdninách pak bude zahájena podpora pedagogů v podobě kurzů DVPP.

Adaptační pobyt byl realizován v Loučné pod Klínovcem. Pestrý program byl rozdělen na dopolední přednáškovou činnost a odpolední intenzivní pobyt na zdravém vzduchu. Nachodili jsme asi 40 km (vycházky byly realizovány za každého počasí). Během vycházek byl dostatečný prostor pro vzájemné poznávání, nebyl prostor pro ,,držení telefonu“. Přednášky byly pro děti zajímavé. Kromě plánovaných přednášek se nám také podařilo spojit s panem Romanem Kohoutem, který se věnoval problému kyberšikany. Dále jsme také využili stůl pro stolní tenis v posilovně hotelu a uspořádali tak ještě turnaj ve stolním tenise. Během pobytu se v podvečerních hodinách uskutečnily výtvarné dílny, kde děti vytvořily pěkné koláže, v další si každý ozdobil původně bílé triko. Po celou dobu pobytu jsme dbali na správné stravovací návyky (spousta dětí třeba vůbec nesnídá). Celkově hodnotíme pobyt jako zdařilý, jen to počasí nám mohlo více přát.

vedoucí projektu
Mgr. Pavlína Hošnová

Dne 3. října 2016 odjela třída VI. A do Krušných hor do Loučné pod Klínovcem, aby se zde zúčastnila pětidenního adaptačního pobytu. Jeho cílem bylo sblížení obou bývalých 5. tříd. Pobyt byl protkán mnohými výlety, které nás bavily, i když počasí nám vůbec nepřálo. Vyšlapali jsme na horu Klínovec, bohužel byla silná mlha, tudíž se nám nenaskytl žádný výhled. Dalšími zdařilými výlety byly pěší túry na Boží Dar a do Podmořského světa v Oberwiesenthalu v Německu. Bylo to úžasné. Také jsme byli účastníky několika besed-témata byla „Moderní je nekouřit, šikana a kyberšikana.“ Besedy přednášel pan Zdeněk Pospíšil a Roman Kohout. Beseda na téma Zdravý životní styl-od pravěku do dnešní doby se uskutečnila s herci chebského divadla. Absolvovali jsme výtvarnou dílnu, kde jsme si vyzdobili trička. Adaptační pobyt jsme zakončili večerní diskotékou. Náplň pobytu byla pestrá, skloubili jsme zábavu s poučením. Hlavní cíl-vzájemné poznávání nás všech-jsme opravdu naplnili. Ráda bych si takový pobyt zopakovala. Program se uskutečnil díky podpoře Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže, r. č. 02129/2016-00.

Kristýna Marková 
žákyně VI.A

 

Dne 11. 5. 2016 k nám na 3. základní školu v Chebu zavítala výjimečná návštěva. Za celoroční práci žáků ve čtenářských dílnách pan ředitel Mgr. Pavel Černý dopřál dětem malou odměnu. Na naši školu pozval herce pana Jindřicha Skopce ze Západočeského divadla v Chebu, který nám předčítal Chebské pověsti.  Při procházce Chebem si lze některá místa s pověstmi spojit a poté jinak vnímat historii našeho města. Velice

     V červenci 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
     Naše škola využila tuto příležitost, podali jsme žádost a projekt pod číslem  CZ.1.07/1.1.00/57.0455 mohl být realizován. Díky získané částce, která činila 223 tisíc, se podařilo moderně vybavit školní dílny nábytkem. Zakoupilo se vybavení pro práci se dřevem i s jinými matriály. Podstatou realizace, bylo vytvoření portfolií žákovských výrobků a především je rozvíjet po praktické stránce. Pod vedením Mgr. Michaely Korbičkové se žáci seznámili s různými materiály. Žákům byly vytvářeny pracovní listy s nákresy výrobků a postupem práce. Na základě toho, pak žáci jednotlivé výrobky vyráběli. Žáci se naučili rozvrhnout práci a pracovat ve skupinách. Tím rozvíjeli nejen pracovní, ale také sociální dovednosti
     Další aktivitou byl rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglického jazyka. Realizace spočívala v interaktivním výukovém systému zaměřeném na osvojení především komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.

 

     V červenci 2015 vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy a dále na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů i žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
     Naše škola využila tuto příležitost, podali jsme žádost a projekt pod číslem  CZ.1.07/1.1.00/57.0455 mohl být realizován. Díky získané částce, která činila 223 tisíc, se podařilo moderně vybavit školní dílny nářadím. Zakoupilo se vybavení pro práci se dřevem i s jinými materiály. Podstatou realizace, bylo vytvoření portfolií žákovských výrobků a především je rozvíjet po praktické stránce. Pod vedením Mgr. Michaely Korbičkové se žáci seznámili s různými materiály. Žákům byly vytvářeny pracovní listy s nákresy výrobků a postupem práce. Na základě toho, pak žáci jednotlivé výrobky vyráběli. Žáci se naučili rozvrhnout práci a pracovat ve skupinách. Tím rozvíjeli nejen pracovní, ale také sociální dovednosti
     Další aktivitou byl rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů anglického jazyka. Realizace spočívala v interaktivním výukovém systému zaměřeném na osvojení především komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem.

 

     MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva byla zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.
     Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0199 s názvem 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, byl schválen a my jsme mohli částku výší než 900 tisíc využít na tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 

Dne 16. 11. 2015 se uskutečnil projektový den zaměřený na etickou výchovu. Jedná se o závěrečnou fázi rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014.  Zúčastnili se ho všichni žáci školy. Na 2. stupni byl organizován po skupinkách. Témata: Zlo a dobro v nás, Nejlepší přítel, Štěstí, Květina, Mušle. Šestou hodinu byl projekt třídními učiteli vyhodnocen. Žáci byli velmi spokojeni, nadšeně spolupracovali, spousta z nich se nad sebou zamyslela, takže i my učitelé jsme pak pozorovali při diskusi s nimi v jejich chování a jednání určitý posun. Pondělní dopoledne se nám opravdu vyvedlo a namotivovalo nás i do budoucna. Tato aktivita by měla probíhat častěji. Dokonce jsme se již domluvili, že ji budeme dle možnosti zařazovat do programu výuky školy. Fota z akce

Mgr. Lada Kratochvílová-koordinátor

Ve středu 16.12. 2015 proběhla v 5.A již 6. čtenářská dílna v rámci projektu Výzva 56. Cílem dílen je rozvíjet čtenářské dovednosti a zvýšit zájem dětí o četbu.

3.11. 2015 se konala čtenářská dílna, kde jsme se seznámili s Janem Werichem a jeho knihou pohádek Fimfárum.

Míša Sládková 3.B
P.S. Zpracovali jsme si pohádku Královna Koloběžka I.

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_4{/vsig}

Dne 25.11.2015 proběhla ve třídě 4.B již pátá čtenářská dílna za tento školní rok. Dílny se zúčastnilo všech 18 žáků. Tentokrát se nám do ruky dostala knížka od Martiny Drijverové - Domov pro Marťany. Žákům se čtenářská dílna líbila a už teď se těší na další.

L. Kubalová

{vsig}2015_16/cten_dilny/cd_3{/vsig}

      Ve dnech 8.11.-14.11.2015 se 24 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v Londýně. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek jako např.: Tower of London, Tower bridge, Buckinghamský palác, Katedrála sv. Pavla, Palác Hampton court, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou

      Ve dnech 8.11.-14.11.2015 se 24 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v Londýně. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek jako např.: Tower of London, Tower bridge, Buckinghamský palác, Katedrála sv. Pavla, Palác Hampton court, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou výslovnost. Žáci z výuky odcházeli spokojeni a doufám, že jim tato zkušenost  pomůže ve studiu cizích jazyků.

L.K.

{vsig}/2015_16/Anglie{/vsig}

 

   
  Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 v rámci projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, CZ.1.07/1.1.00/56.0199, navštívili dva pedagogové (ředitel školy Mgr. Pavel Černý a VP Mgr. Eva Pospíšilová) naší školy spřátelenou školu v SRN, v nedalekém městečku Netzschkau. Hlavním cílem bylo seznámit se s během školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách (Ma, Fy, Z, TV), získat vhled do systému řízení školy, porovnat práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře jsme absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Pan ředitel poskytl interview studentce

   
  Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 v rámci projektu 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, CZ.1.07/1.1.00/56.0199, navštívili dva pedagogové (ředitel školy Mgr. Pavel Černý a VP Mgr. Eva Pospíšilová) naší školy spřátelenou školu v SRN, v nedalekém městečku Netzschkau. Hlavním cílem bylo seznámit se s během školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách (Ma, Fy, Z, TV), získat vhled do systému řízení školy, porovnat práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře jsme absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Pan ředitel poskytl interview studentce

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz