Projekt MŠMT - Bezpečí především – MŠMT PRCH-IPBK-0034/2017

Cílem projektu je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného klimatu ve škole a tím docílit zlepšení klimatu ve škole. Potřeba změny v oblasti bezpečného klimatu ve škole vychází z výsledků šetření Mapa školy, kterou škola v minulém období realizovala a z narůstajícího počtu patologických situací, které škola musí často řešit. V rámci projektu bude cílová skupina podpořena prohloubením odborných znalostí a získáním praktických dovedností prostřednictvím DVPP a supervizí. Na počátku projektu byly na 3. ZŠ Cheb realizovány schůzky se supervizorem (21. - 23. 3. 2017) pro všechny pedagogické zaměstnance školy, kdy proběhla reflexe silných stránek a nalezen prostor pro další rozvoj v oblasti bezpečného

klimatu školy (třídy) a stanovení cílů pro další vzdělávání a práci s žáky. Na základě výsledku supervize si účastníci zvolili témata kurzů DVPP. Zvoleno bylo DVPP Jak poznat šikanu ve škole, Rozhovor se zákonnými zástupci při řešení šikany. Kurzy akreditované MŠMT zajistila společnost Madio, z.s., proběhly ve dnech 18. dubna a 9. května 2017. Kurzy byly organizovány formou interaktivních seminářů, kde účastníci nalezli prostor pro konkrétní dotazy a odpovědi, konkrétní výstupy pro svou praxi a praktické ukázky řešené problematiky. Po absolvování kurzů jsou naplánovány v říjnu, listopadu následné supervize, které budou průběžně evaluovat nastavené cíle jednotlivých vstupních supervizí a kurzů. Tyto aktivity budou připraveny pro 15 pedagogů. Tyto supervize budou zajištěny službou, realizovány formou internetové konference. Na konci projektového období dojde k individuálním rozhovorům s cílovou skupinou k ověření splnění nastavených cílů. Získané znalosti a dovednosti z kurzů DVPP budou v následujících letech aplikovány v práci s žáky během třídnických hodin s cílem zajištění bezpečného klimatu třídy. Ověřování bude prováděno Mapou školy a šetřením klimatu třídy.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz