Závěrečná zpráva V56

     MŠMT vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem byla podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva byla zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.
     Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0199 s názvem 3. ZŠ Cheb - podpora jazyků a čtenářství, byl schválen a my jsme mohli částku výší než 900 tisíc využít na tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 

    Díky první šabloně, jsme mohli rozšířit školní knihovnu o více než 400 knih. Zakoupili jsme tablety a čtečky pro žáky. Učitelé připravili čtenářské dílny pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci se zde seznamovali s novými knihami pomocí různých metod a forem práce a rozvíjeli svoje čtenářské dovednosti. Příkladem je čtenářská dílna připravena pro 9. ročník, která proběhla v říjnu. Žáci pracovali s knihou Persepolis od Marjane Satrapové, tedy s iránským komiksem. Mimo jiné se žáci poučili i v literární teorii - co je komiks, jak se píše podvojný deník. V dílně hravou formou mohli vyjadřovat své pocity z četby a charakterizovali hlavní postavu.
     Své jazykové dovednosti mohli zdokonalovat i pedagogové. V srpnu odcestovali 4 učitelé do přímořského města Worthing na jih Anglie.  Dva týdny navštěvovali jazykovou školu Centre of English Studies. Velkým přínosem byla konverzace s rodilými mluvčími, jak ve škole, tak i v rodinách, kde byli ubytováni. Nezlepšovali se jen angličtináři, jeden pedagog odjel do známého univerzitního města Heidelbergu, aby si procvičil své znalosti německého jazyka.
     Pro zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí se 24 žáků a dva pedagogové v listopadu rozjeli na jazykový pobyt přímo do Londýna.  Jaké je to učit se  a mluvit s rodilým mluvčím si žáci vyzkoušeli v jazykové škole Twin Group v Greenwitch parku. Během týdenního pobytu žáci navštívili mnoho pamětihodností a seznámili se s historií Anglie. Vidět na vlastní oči Tower, Tower Bridge, Buckinghamský palác, Big Ben, historické město Oxford či Windsor a mnoho jiných zajímavostí žáky určitě obohatilo. Návštěva muzea Madame Tussaud patřila jako vždy k nejoblíbenějším. Anglické taxi je provezl celou historií Anglie, a kdo by nechtěl mít fotografii s královnou Alžbětou nebo s agentem 007. Všichni žáci se vrátili nadšeni a věříme, že vzrostl i jejich zájem o studium cizích jazyků.
     Porovnat vzdělávání u nás a v sousedním Německu se vydal ředitel školy Mgr. Pavel Černý a výchovná poradkyně Mgr. Eva Pospíšilová. Týden strávili v nedalekém městečku Netzschkau. Tamní škola je naší partnerskou školou. Hlavním cílem bylo seznámit se s chodem školy, s organizací a stylem výuky, sledování metod práce ve vybraných hodinách a získat náhled systému řízení školy. Též porovnávali práci se žáky se SVP.
     Ve velmi přátelské atmosféře absolvovali týden plný nových podnětů a nápadů pro naši praxi. Byla naplánována vzájemná setkání v Chebu a Netzschkau se žáky škol, včetně sportovních utkání, se záměrem intenzivnější spolupráce, komunikace a rozvoje jazykových dovedností.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz