Minimální preventivní program

Minimální preventivní program je dokument naší školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Sociálně negativní jevy se stále častěji dotýkají již dětí navštěvujících základní školu. Považujeme za nutné provádět primární prevenci v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice, podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. V tomto věku patří naši žáci k nejohroženější skupině.

 

Hlavním cílem primární prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovému chování (dříve sociálně patologickým jevům). Pokud se negativní jevy objeví, tak cílevědomě působit k snížení jejich výskytu. Dalším cílem je poskytnout informace k dané problematice, případně informace upřesnit.

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na:

a)   předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • závislost na internetu (netolismus)
 • patologické hráčství (gambling)

b)  rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 1. domácího násilí,
 2. týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 3. ohrožování mravní výchovy mládeže,
 4. poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Primární prevence vychází z dokumentů MŠMT:

 1. Strategie prevence rizikových jevů chování  dětí a mládeže v působnosti rezortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009  - 2012, vydalo MŠMT 2009
 2. Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j.:24 246/2008-6
 3. Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů, vydáno 21. 9. 2008

 

Témata s prevencí sociálně patologických jevů jsou začleněna do vzdělávacího programu školy.

Aktivity jsou prováděny v rámci všech vyučovacích předmětů, ale především v hodinách prvouky, přírodovědy, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu a chemie i při třídnických hodinách.

Jedná se o:                                                          

 1. výchovu ke zdravému životnímu stylu
 2. základy etické a právní výchovy
 3. řešení konfliktních situací
 4. posilování sebedůvěry
 5. odmítání činností s negativními důsledky
 6. informace o následcích užívání drog

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz